1.ÚVODNÉ USTANOVENIE

Obchodné podmienky platné pre nakupovanie v internetovom obchode www.veseladielnicka.sk.
Obchodné podmienky vymedzujú a bližšie špecifikujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Obchodné podmienky
tvoria obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami : predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci :
Žaneta Nikmonova
Kpt. Nálepku 26, Bojnice
IČO: 50004204
DIČ : 1121239647
e-mail: info@veseladielnicka.sk

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba , ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho za úmyslom kúpy
tovaru , ktorý predávajúci ponúka .
1.3 Potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.4 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe
ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

3. STORNO OBJEDNÁVKY

3.1 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže
objednávku zrušiť len e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno
objednávky e-mailom . V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet
kupujúceho do 14 dní od storna objednávky.
3.2 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. O stornovaní objednávky
vás budeme bezodkladne informovať e-mailom . Ak už bola kúpna suma uhradená , v takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti
uhradenú sumu v plnej výške , alebo mu ponúkne náhradný tovar , ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku
tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť,
…).

4. CENY

Vo väčšine položiek sa vyskytujú rôzne ceny tovarov , keďže cena závisí od zvolenej veľkosti tovaru.
Všetky ceny sú uvedené v konečnej hodnote.
Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH.

5. SPOSOB PLATBY

Predávajúci vyžaduje spôsob platby:
5.1 Platba vopred prevodom na účet predávajúceho.
5.2 Platba na dobierku

Pri platbe vopred:
-tovar do 50,00 € bez DPH – 1,92 €
-tovar nad 50,00 € bez DPH – zdarma

Pri dobierke:
-tovar do 50,00 € bez DPH – 3,12 €
-tovar nad 50,00 € bez DPH – zdarma

Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci zálohovú faktúru , ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom.

5.3 Platba je možná iba v EUR.
5.4 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

Bankové spojenie : Fio banka
IBAN : SK6083300000002600862826
Variabilný symbol : číslo vašej elektronickej objednávky

6. DODACIE PODMIENKY A DORUČENIE TOVARU

Všetok tovar je vyrábaný na objednávku.
6.1 Dodacia lehota na tovar je väčšinou do 7 pracovných dní od prijatia platby na účte predávajúceho, maximálna doba dodania
je 14 pracovných dní od prijatia platby na účte predávajúceho. .V ojedinelých prípadoch sa môže doba dodania predĺžiť – o dlhšej
dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky mailom. Ak kupujúcemu
nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota , má možnosť stornovať objednávku zrušiť.
6.2 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom :
Slovenskou poštou formou doporučeného listu alebo balíka.
6.3 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad) , dodací list.
6.4 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim.
6.5 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie
zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového
tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona “od kúpnej
zmluvy”, ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
7.2 Tovar na vrátenie musí byť:,
a) nepoškodený bez známok užívania alebo opotrebovania
b) kompletný v pôvodnom obale , vrátane visačiek a etikiet
c) s priloženým dokladom o kúpe
7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol),
dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas
prepravy nedošlo k znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie
tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, …).
7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci
povinný:
a) prevziať tovar naspäť
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem
poplatku za dopravu.
7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať
odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a osobitnými predpismi.
8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti
za vady (reklamáciu) postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).
8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním , praním kedy sa prirodzene mení
vzhľad a farba výrobku.
8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho
listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.
8.5 Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe
vybavenia. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia. Reklamovaný
tovar predávajúci vymení za rovnaký tovar , prípadne za iný , ktorý si kupujúci vyberie ( v hodnote reklamovaného tovaru)
.Tovar bude zaslaný späť na náklady predávajúceho vrátane poplatkov za dopravu.
8.6 Kupujúci sa zaväzuje čo najskôr informovať predávajúceho emailom o chybe výrobku.
8.7 Kupujúci zašle produkt späť na adresu firmy predávajúceho.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so
zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu
so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok
a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej
evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.) .Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje
osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje
zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň
odoslania objednávky ,ako aj výšku objednaného tovaru vrátane poplatkov na dopravu.
Tieto Obchodné podmienky sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.